ستاره انیس

شعر و ادبیات فارسی
سه‌شنبه 19 تیر‌ماه سال 1397

گزارش انجمن ادبی دانش پژوهان به میزبانی جناب استاد نصیری

از چپ به راست:

استاد نصیر دفتری، آقای صدرا (دبیر محترم انجمن ادبی امیرکبیر)، آقای سفالی ها، آقای محبی