+ نشست مشترک انجمن موسیقی و ترانه بهمن فردوسی و انجمن ادبی جامی
+ نشست مشترک انجمن موسیقی و ترانه بهمن فردوسی و انجمن ادبی جامی
+ نشست مشترک انجمن موسیقی و ترانه بهمن فردوسی و انجمن ادبی جامی
+ نشست مشترک انجمن موسیقی و ترانه بهمن فردوسی و انجمن ادبی جامی
+ نشست مشترک انجمن موسیقی و ترانه بهمن فردوسی و انجمن ادبی جامی
+ نشست مشترک انجمن موسیقی و ترانه بهمن فردوسی و انجمن ادبی جامی
+ نشست مشترک انجمن موسیقی و ترانه بهمن فردوسی و انجمن ادبی جامی
+ معرفی شاعری جوان و موفق - همینک - ایران زمین - ایمان پیروزخواه
+ معرفی یکی از شاعران جوان و موفق ایران زمین
+ مع